Image

ส่งเสริม

ย้อนกลับ

18 มี.ค.–8เม.ย 60 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.อำนาจเจริญ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอำนาจเจริญ  
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา “อบจ.อำนาจเจริญ คัพ”  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560ในระหว่างวันที่  18  มีนาคม – 8 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอำนาจเจริญ/สนามกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ