Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ