Image

บริการสำหรับประชาชน

รายงานการประชุม
โครงการประชุมประชาคม (เชิงปฏิบัติการ) ในการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 (180 ที่นั่ง) อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอานาจเจริญดาน์โหลดรายละเอียด