Image

สมาชิกสภา อบจ.อจ.

ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

                                                         
                                                                   นายศุภกิจ ฑีฆะ
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


                        

 

              

                       นายกมล บุดดาวงศ์ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 1

 

                นายพรชัย อุณาภาค  
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 2


                                                         
                                                                นายชัยกันต์ พลหาญ
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

 


 

 

 

 

นายวิชัย แสวงสุข
   ส.อบจ. เขต 1
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 นายศักดิ์ดา จันเทวา
     ส.อบจ. เขต 2
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 นายสมพงษ์ กองแก้ว
    ส.อบจ. เขต 3
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
นายกมล บุดดาวงศ์
    ส.อบจ. เขต 4
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

 นางสาวนงลักษณ์ บัวบุตร
      ส.อบจ. เขต 5
 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
   นายทศพันธ์ จารุจิตร
     ส.อบจ. เขต 6
 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 ดาบตำรวจสว่าง มารักษ์
      ส.อบจ. เขต 7
 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
   นายประเสริฐ จิตรมาศ
     ส.อบจ. เขต 8
 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

 


   ว่าที่ ร.ต.นุกูล ดำนิล 
     ส.อบจ. เขต 1
   อำเภอชานุมาน
     นายศุภกิจ ฑีฆะ
      ส.อบจ. เขต 2
    อำเภอชานุมาน
    นายพิกุล บุญมาก
       ส.อบจ. เขต 3
    อำเภอชานุมาน
       นายสุทัย ส่งศรี
       ส.อบจ. เขต 1
   อำเภอปทุมราชวงศา

 


  นายจันทลี หลานท้าว
     ส.อบจ. เขต 2
  อำเภอปทุมราชวงศา
    นายบุญศรี ดวงดี
     ส.อบจ. เขต 3
  อำเภอปทุมราชวงศา
  นายสุวรรณ จันทะวงศ์
      ส.อบจ. เขต 1
  อำเภอเสนางคนิคม
   นายพรชัย อุณาภาค
     ส.อบจ. เขต 2
  อำเภอเสนางคนิคม

 


นายอ่อนสี บัวภาเรือง
    ส.อบจ. เขต 3
  อำเภอเสนางคนิคม
นายชัยกันต์ พลหาญ
     ส.อบจ. เขต 1
   อำเภอหัวตะพาน
นายธีรวุฒิ รัตนวงศ์
   ส.อบจ. เขต 2
  อำเภอหัวตะพาน
นายประเสริฐ กานานนท์
     ส.อบจ. เขต 3
   อำเภอหัวตะพาน

 


               -
      ส.อบจ. เขต 1
      อำเภอพนา
    นายกำแหง ภาแก้ว
       ส.อบจ. เขต 2
        อำเภอพนา
  นางสาวอมรรัตน์ สุเลิศ
      ส.อบจ. เขต 1
    อำเภอลืออำนาจ
   นายณัฐวุฒิ ธรรมชุน
      ส.อบจ. เขต 2
    อำเภอลืออำนาจ