Image

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.อำนาจเจริญ


--
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

   


--
รองนายกอบจ.อำนาจเจริญ [คนที่ 1]

--
รองนายกอบจ.อำนาจเจริญ [คนที่ 2]
 

เลขานุการนายก

   


--
เลขานุการนายก

--
เลขานุการนายก
 

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

   


--
ที่ปรึกษานายก

--
ที่ปรึกษานายก

--
ที่ปรึกษานายก