Image

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.อำนาจเจริญ


นาย--
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

   


นาย-
รองนายกอบจ.อำนาจเจริญ [คนที่ 1]

นาย-
รองนายกอบจ.อำนาจเจริญ [คนที่ 2]
 

เลขานุการนายก

   


นางสาวว-
เลขานุการนายก

นาง-
เลขานุการนายก
 

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

   


นาย
ที่ปรึกษานายก

นาย
ที่ปรึกษานายก

นาย
ที่ปรึกษานายก