Image

ทำเนียบผู้บริหาร

ย้อนกลับ

ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.อำนาจเจริญ


นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


 
 
 นายไพศาล จันทวารา
รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
[คนที่ 1]
 นายวิทยา รุ่งโรจน์นิมิตชัย
รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
[คนที่ 2]


นางสาววณิชชา พันธุ์วรรณ
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
พันตำรวจโทชัยพจน์ ศรีม่วง
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ
นายโกเศศ ศุภโกศล
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ

นางสุภาพ บุญหลง
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ
นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 27
เมื่อวานนี้ : 56
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 223
เฉลี่ยรายเดือน : 339
เฉลี่ยรายปี : 339
ทั้งหมด : 339