Image

ทำเนียบผู้บริหาร

ย้อนกลับ

ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.อำนาจเจริญ


--
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

   


--
รองนายกอบจ.อำนาจเจริญ [คนที่ 1]

--
รองนายกอบจ.อำนาจเจริญ [คนที่ 2]
 

เลขานุการนายก

   


--
เลขานุการนายก

--
เลขานุการนายก
 

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

   


--
ที่ปรึกษานายก

--
ที่ปรึกษานายก

--
ที่ปรึกษานายก

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ