ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประวัติ อบจ.อำนาจเจริญ

แสดงความคิดเห็นกำจัดขยะ

 

 

ประกาศ อบจ.อำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

Click.... คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\i_new.gif

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

Click.... คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\i_new.gif

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

Click.....คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\i_new.gif

นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมซุ้ม อบจ.อำนาจเจริญ ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สง. ณ วัดพระศรีเจริญ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ พร้อม อบจ.อำนาจเจริญ ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้เกลือไอโอดีนในการประกอบอาหาร และประโยชน์ของสาร ไอโอดีน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

Click......คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\i_new.gif

ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง ของเขต 8 อ.เมือง (สจ.) ปี 2553 และเขต 1 อ.ปทุมราชวงศา เขต 5 อ.เมือง ปี 2554 ซึ่งเป็นการเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.อจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ บ่อขยะ อบจ.อำนาจเจริญ (ดงสีบู)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

Click......คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\i_new.gif

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญน นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยสัย) ตามโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมอำเภอหัวตะพาน โดยมีฝ่ายบริหาร และรองปลัด อบจ.อำนาจเจริญ นางบรรจง เนืองอนันต์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

Click......

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 19 กันยายน 2556

Click......

มหกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเยาวชนไทยใจอาสา พัฒนาสู่อาเซียน
ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) จังหวัดอำนาจเจริญ

Click......

คณะกรรมการด้านข้อมูลสารสนเทศ ตามโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี คุณชัยพร ทองประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ อบรมการจัดเก็บข้อมูลในวันที่ 19  มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยประธานสภา กำหนดจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยทีค่สอง ประจำปี พ.ศ. 2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.

Click......

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ ขอประชาสัมพันธฺการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-ภาษียาสูบ -ภาษีน้ำมัน -ภาษีโรงแรม

Click......

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ ขอสวัสดีปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ 13-16 เมษายน 2556 ขอให้ทุกร่วมเล่นน้ำอย่างมีความสุข และขอให้มีสุขภาพ สวัสดิภาพ แข็งแรงทุกท่าน

Click......

แบบแสดงความคิดเห็น
โครงการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยเพื่อแปลงขยะให้เป็นพลังงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ

Click......

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการบริหารจัดการและ
การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยเพื่อแปลงขยะให้เป็นพลังงาน

Click......

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\picActivity.png

นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมซุ้ม อบจ.อำนาจเจริญ ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สง. ณ วัดพระศรีเจริญ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ พร้อม อบจ.อำนาจเจริญ ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้เกลือไอโอดีนในการประกอบอาหาร และประโยชน์ของสาร ไอโอดีน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\ProvinMobile\IMG_6913.JPG

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\ProvinMobile\IMG_6811.JPG

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\ProvinMobile\IMG_6922.JPG

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\ProvinMobile\IMG_6821.JPG

ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง ของเขต 8 อ.เมือง (สจ.) ปี 2553 และเขต 1 อ.ปทุมราชวงศา เขต 5 อ.เมือง ปี 2554 ซึ่งเป็นการเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.อจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ บ่อขยะ อบจ.อำนาจเจริญ (ดงสีบู)

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\bernCard\DSC00174.JPG

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\bernCard\DSC00180.JPG

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\bernCard\DSC00191.JPG

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\bernCard\DSC00198.JPG

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญน นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยสัย) ตามโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมอำเภอหัวตะพาน โดยมีฝ่ายบริหาร และรองปลัด อบจ.อำนาจเจริญ นางบรรจง เนืองอนันต์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\Momglir\DSC00133.JPG

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\Momglir\DSC00116.JPG

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\Momglir\DSC00136.JPG

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\Momglir\DSC00141.JPG

 

 

 

 

ข่าวย้อนหลัง

 


คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: F:\webnew\Img\footer.gif
เบอร์สมาชิก